personcentrerat arbete

Tom Kitwood var en av de första, utöver Naomi Feil och Jaber Gubrium att poängtera vikten av att se gamla demenssjuka som personer och att också ifrågasätta uppfattningen om personer med demens som besvärliga och ”svårhanterliga”. Således en kritik av ett system där brister sätts i fokus, symptom får en framskjuten plats och där diagnosen kommer före personen.

Människan bakom osynliggörs. Personcentrat bemötande innefattar förmågan att uppmärksamma individens livsberättelse, att se och höra och fånga det personen försöker uttrycka. Det handlar om att leva sig in i den andre, mötas i stunden och fånga ögonblicket, att se människan. 

Kitwood & Brendin har utvecklat D C M = Demetia Care Mapping, som ett redskap att kunna registrera och avläsa hur personal/en enhet bemöter de gamla. Man registrerar få men typiska exempel på positiva händelser och har även identifierat sjutton områden, där man även kan tala om negativa händelser.

Bild: Professor Tom Kitwood

Positiva händelser kan användas i feedback till personalen för att lyfta fram exempel på god omsorg och gott bemötande. Till exempel tittar man på: vårdtagarens förmågor och resurser. En svår situation vänds till ngt positivt. Se film kring DCM. Man beskriver också förmågor hos omsorgsgivare som ska läggas på minnet i val av lämplighet till att arbeta med gamla personer med demens. Här följer några exempel: lek: att ha ett fritt sätt att handla och ha barnasinnet intakt; att vara närvarande oavsett vilka känslor personen med demens uppvisar – d.v.s att ge respons och att kunna hantera egna negativa känslor; bekräftelse innebär att man kan visa empati och gå utanför sina egna ramar och i först hand använda känslor.

Lästips:
Kitwood, Tom Dementia Reconsidered – the person comes first,1997, Open University press, G B & Bristol USA.

Brooker, D. (2005) Dementia Care Mapping: A review of the research literature. The Gerontologist. 45 (special issue 1) pp11-18.Skriv ut