sinnen & minnen


FOTOGRAF: Lucky Look/Alamy/David J. Green

”En viktig sanning är att den privata världen endast kan vara känd av personen själv.” (Carl Rogers, Client Centered Therapy, 1951).

Vi utgår från att du ska lära dig mer om något som du redan vet, men oftast lägger i malpåse. Här stannar vi upp och du ges en chans där du kan återerövra dina fem sinnen och lite till. På ett personligt och lekfullt sätt lär vi från oss själva och i samspel med varandra. Via din personliga upplevelse och medvetenhet kan du rikta din uppmärksamhet mot den andre. Ur inlevelseförmågan kan du skapa en bro för kontakt och förståelse i den demenssjukes värld.

Målgrupp:
En kurs för olika personalkategorier som kommer i kontakt med personer som har minnessvårigheter och demenssjukdomar.

Innehåll:
Primärt inriktar vi oss på våra fem sinnen: 
syn, hörsel, lukt, smak, känsel
Materialövningar
Centrering & fokus
Musik
Rörelse
Avspänningsövningar
Kontaktövningar
Lek och improvisationer

Kursbeskrivning: Utbildningstillfällen:10 – 12 ½ dagar.
(Kan med fördel ha en heldag som start och slut) Alternativt - 5-6 heldagar.

1-3. Välkomnande och presentation. Här ska du ta med dig en egen ”sak” från din barn eller ungdom. Vi börjar också arbeta med en egen minneslåda parallellt med blandade materialövningar.
4. Känsel – ytlig och djup. Känna, forma, samtala
5. Känsel/ gestaltning till att ”se” och observera.
... Ögat – färger, former, skuggor och förändringar.
6. Att bara lyssna: ljud till ljudmiljöer, vad hör du?
7. fortsatt ljud och nu Orden, rösten: liten historia, berättelsen; diktande
8. Smak och minnen, berättelser och ngt att ”bita i”.
9. Lukt, minnen, miljöer, doftpåsar, ”citronen”.
10. För improvisationer i bilder, personligheter och samspel
11. Lek och improvisation
12. Olika begrepp, lek, utvärdering och avslutning

(13-15. Helst en uppföljning efter 6-8 månader).

Utbildningsform: R S arbetar med ett dialogpedagogiskt arbetssätt, vilket ger möjligheter till individuell utveckling samt uppmuntrar gruppens kommunikation. Gestaltande metoder och övningar är utgångspunkterna för din upplevelse och vi växlar mellan individuella, smågrupps- och storgruppsövningar. Återkoppling och reflektion under och efter samtliga övningar. 

Syfte: Att öka personalens beredskap och kompetens i bemötande, bekräftelse och för en stimulerande miljö. Att bli medveten om sina egna sinnen och sin egen upplevelsevärld gör det lättare att förstå, hantera och arbeta med personer som har nedsatta funktioner.

Det är angeläget att vi får en vidgad kunskap och ökad förståelse, så att den gamla människan i sin desorientering och demenssjukdom kan bli bemött som den person hon är, utifrån de sinnen och de kommunikativa nivåer som hon har intakta. Att bli sedd och lyssnad till är ett grundläggande mänskligt behov.

Vad mer från Carl Rogers kan vi få med oss på vägen?

”Varje person har ett eget värde och sin egen rätt”
”Växelspelet mellan att leva sig in i den inre världen och att vara i
den yttre och se utifrån”
”Den terapeutiska attityden tillhandahåller en optimal atmosfär för klienten
….. en atmosfär av acceptans”